Page content

Algemene voorwaarden Metechnica B.V.

Algemene voorwaarden Metechnica, 1 januari 2017

Artikel 1. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a. Metechnica: de besloten vennootschap Metechnica BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64864278.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Metechnica een Overeenkomst is aangegaan.
c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Metechnica en Opdrachtgever waarbij Metechnica in opdracht van Opdrachtgever een platform en/of structuur opricht waarin Arbeidskrachten en Werkgevers elkaar kunnen vinden, en/of het bemiddelen tussen Arbeidskrachten en Werkgevers in de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen hen. Dit alles binnen de kaders (sector, regio) zoals omschreven in de Overeenkomst.
d. Arbeidsmarktcoach: een medewerker die in dienst van en namens Metechnica voor opdrachtgever de opdracht uitvoert.
e. Arbeidskracht: werknemers en werkzoekenden in de sector en/of regio waar de Overeenkomst voor is gesloten.
f. Werkgever: iedere onderneming in de sector en/of regio zoals in de Overeenkomst bepaald.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die door Metechnica worden aangegaan. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, dan wel van derden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst afwijkt van enige bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.
 3. Metechnica verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy statement is onderdeel van de algemene voorwaarden en is te downloaden via de website www.Metechnica.nl. Hierin leest u hoe Metechnica omgaat met persoonsgegevens.

 

Artikel 3. Offertes

Alle door Metechnica uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk totdat de schriftelijke Overeenkomst door beide partijen is ondertekend.

 

Artikel 4. Soort overeenkomst

 1. De Overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 2. De toepassing van de artikelen 7:404 en 408 BW zijn uitgesloten.
 3. De Overeenkomst kan nimmer worden aangewezen als een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van detachering. De Arbeidsmarktcoach is in dienst van Metechnica en is uitsluitend gehouden de instructies van Metechnica op te volgen.

Artikel 5. Inschakelen derden

 1. Metechnica is gerechtigd om derden de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden uit de Overeenkomst te verstrekken. Deze derden zullen geen contractspartij van Opdrachtgever worden.
 2. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Metechnica schriftelijk (waaronder mede wordt begrepen per e-mail) de exacte en volledige gegevens verschaffen van de door Metechnica ingeschakelde derden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De totale aansprakelijkheid van Metechnica uit welke hoofde dan ook is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag dat door Metechnica aan Opdrachtgever tot op het moment van de aansprakelijkheidsstelling is gefactureerd exclusief BTW. In geen geval zal de totale schadevergoeding meer bedragen dan € 50.000,00.
 2. De aansprakelijkheid van Metechnica voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en leidinggevenden van Metechnica.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, althans zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de schade, schriftelijk of per e-mail bij de directie van Metechnica meldt. Onder zo spoedig mogelijk wordt verstaan onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 dagen.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Metechnica vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de schade, tenzij Opdrachtgever op het moment van verval de schade nog niet kon kennen. In dat geval vervalt ieder recht op schadevergoeding 24 maanden nadat Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met het feit dat er schade is geleden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Metechnica voor schadevergoedingen aan Arbeidskrachten en/of Werkgevers waartoe Metechnica gehouden kan worden. Dit artikellid is niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Metechnica of een van haar werknemers.

 

Artikel 7. Tarieven en facturaties

 1. Metechnica factureert aan Opdrachtgever een all-in uurtarief voor de door de Arbeidsmarktcoaches daadwerkelijk gemaakte uren, tenzij partijen in de Overeenkomst anders overeenkomen.
 2. Het tussen partijen overeengekomen tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer over de maand december. Indexering zal achterwege blijven op de eerstvolgende 1 januari indien de Overeenkomst na 1 juli van het voorafgaande jaar is gesloten.
 3. Opdrachtgever is gehouden om elke factuur van Metechnica steeds uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
 4. Indien enige factuur niet tijdig wordt betaald, is Metechnica gerechtigd om een (samengestelde) rente van 1% per maand in rekening te brengen.
 5. Voorts is Metechnica gerechtigd om bij niet tijdige betaling de factuur te verhogen met de incassokosten conform de wettelijke bepalingen of wel met 10% van het factuurbedrag inclusief BTW indien dit hoger is dan de incassokosten op basis van de wet.
 6. De administratie van Metechnica geldt als bewijs voor de hoogte van de openstaande facturen, rente en kosten.
 7. Opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren. Betwistingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail aan Metechnica bekend te worden gemaakt.
 8. Enige betwisting van een factuur ontheft Opdrachtgever niet uit zijn verplichting om het niet betwiste deel tijdig te betalen.
 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om betaling van de factuur op te schorten of om een beroep op verrekening te doen.

 

Artikel 8. Opschorting van de werkzaamheden

 1. Metechnica is gerechtigd haar werkzaamheden uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit Overeenkomst niet of niet deugdelijk nakomt.
 2. Indien Metechnica voorziet dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal gaan nakomen, is Metechnica gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop door Opdrachtgever voldoende zekerheden voor toekomstige nakoming zijn gesteld.
 3. Opschorting door Metechnica brengt haar niet in schuldeisersverzuim.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Metechnica is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
 2. Van overmacht is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Metechnica zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden en wanprestatie door leveranciers die Metechnica heeft betrokken in het kader van de uitoefening van de Overeenkomst.
 3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan 3 maanden duurt, zal ieder van de partijen gerechtigd zijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Opdrachtgever blijft verplicht om de werkzaamheden die Metechnica wel heeft verricht te vergoeden.

 

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de termijn waarvoor deze is aangegaan.
 2. Indien de Overeenkomst al dan niet stilzwijgend wordt verlengd zonder dat partijen nadere afspraken hebben gemaakt, wordt de overeenkomst geacht te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd.
 3. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
 4. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, kan deze overeenkomst door elke partij worden opgezegd met onmiddellijke ingang indien:
  a. de andere partij ernstig tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en dit gebrek in de nakoming niet binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
  b. de andere partij in staat van faillissement verkeert dan wel als het faillissement door die andere partij zelf of door een derde is aangevraagd;
  c. de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
  d. de andere partij ontbonden wordt;
  e. de andere partij haar activiteiten geheel staakt of aan heeft gekondigd dit te zullen doen.
 5. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 6. In geval van een rechtsgeldige opzegging als bedoeld in lid 4 van dit artikel is geen der partijen gehouden tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 11. Rechterlijke bevoegdheid

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht bevoegd.
 2. De Rechtbank te Arnhem is bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Dit onverminderd het recht van Metechnica om te kiezen voor de rechtbank die op grond van wet- en regelgeving bevoegd is.
 3. In geval van een geschil zullen partijen trachten dit eerst in onderling overleg op te lossen.

 

Algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 25-05-2018 i.v.m. Privacy Statement